ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. «GOLDEN SUN»

οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,
Νέα Μεσάγκαλα – Κάτω Όλυμπος,
Λάρισα, τκ.  40007
Τηλ: 6944292214 / 2495097681 / 2495097255
Fax: 2495097220
email:info@goldensunhotel.eu
www.goldensunhotel.eu

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) της εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. εφεξής «Golden Sun» που εδρεύει στα Νέα Μεσάγκαλα – Κάτω Όλυμπος, Λάρισα, τκ.  40007, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, ως Υπευθύνου Επεξεργασίας  ή/και Εκτελούντος την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 1. Προοίμιο
  • Η εταιρεία ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. και διακριτικό τίτλο «Golden Sun» που εδρεύει στα Νέα Μεσάγκαλα – Κάτω Όλυμπος, Λάρισα, τκ. 40007, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «Golden Sun»), αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).
  • Η εταιρεία «Golden Sun» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την παροχή των υπηρεσιών της, την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών της και την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της.
  • Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), αποτελεί βασικό μέλημα της «Golden Sun».
  • Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει: α) σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέγει και επεξεργάζεται η «Golden Sun», β) τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δ) τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί και τα προστατεύει και ε) τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.
  • Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο συναλλάσσεται ή/και έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με την «Golden Sun» και τις τυχόν συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επειδή η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα και οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα της «Golden Sun» https://www.goldensunhotel.eu/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η παρούσα πολιτική προστασίας ΠΔ θα είναι επίσης διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής των πελατών της «Golden Sun».

 

 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Χρήσιμοι ορισμοί
  • Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια:
   • «δεδομέναπροσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
   • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
   • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας ΔΠΧ.
   • «Εκτελών την επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται ΔΠΧ για λογαριασμό που υπευθύνου επεξεργασίας.
   • «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα ΔΠΧ που το αφορούν.
  • Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της «Golden Sun» και των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της και της παροχής των υπηρεσιών της.
  • Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  • Επισημαίνεται ότι ως προς την επιγραμμική σας δραστηριότητα κατά την περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο της «Golden Sun» ή/και των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της και την ενημέρωση σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας, ως υποκειμένου των δεδομένων, θα πρέπει να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού τόπου https://www.goldensunhotel.eu/
  • Η «Golden Sun», προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, παράνομη διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

 

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας
  • Η εταιρεία με την επωνυμία ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. εφεξής «Golden Sun» που εδρεύει στα Νέα Μεσάγκαλα – Κάτω Όλυμπος, Λάρισα, τκ. 40007, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει ή τα οποία συλλέγουμε για εσάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.
  • Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στην «Golden Sun», οι οποίοι επεξεργάζονται ΔΠΧ είναι “πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας” (κατά τον ορισμό του άρθρου 29 του Γ.Κ.Π.Δ.)
  • Η «Golden Sun» εξαιρείται από την υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) (άρθρο 37 Γ.Κ.Π.Δ.).

 

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
  • Η «Golden Sun» συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε εσείς απευθείας ή μέσω τρίτων στους οποίους απευθύνεστε για την κράτηση δωματίου (τουριστικά γραφεία, παγκόσμια συστήματα διανομής/GDS και ηλεκτρονικά συστήματα/ πλατφόρμες κλπ.), καθώς και κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στα ξενοδοχεία μας. Συγκεκριμένα επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
  • Προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως:
   • Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδούσα αρχή, καθώς και στοιχεία ανηλίκων τέκνων σας που διαμένουν μαζί σας σε ξενοδοχείο μας)
   • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας),
   • Αριθμός δωματίου, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας.
  • Στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών π.χ. ΑΦΜ και ΔΟΥ.
  • Προσωπικά δεδομένα που αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών μας, όπως λ.χ. τηλέφωνο δωματίου, mini bar, καταναλώσεις σε εστιατόρια ή bar, online room service κ.ά.).
  • Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. συγκεκριμένος τύπος δωματίου, τύπος κρεβατιού, αθλητικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα κ.ο.κ.).
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω συστημάτων κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής σε χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχομένων/εξερχομένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιμακοστασίων), καθώς και στους χώρους φύλαξης χρημάτων και στους χώρους των καταστημάτων που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου στο πλαίσιο της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων μας, καθώς και της επιχείρησής μας.
  • Προσωπικά Δεδομένα, όπως οι ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι σας, προβλήματα υγείας που πιθανά έχετε, οι διατροφικές σας συνήθειες ή εάν είστε καπνιστής ή όχι, μπορεί να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εφόσον τις έχετε παράσχει αποκλειστικά και μόνον εσείς για τον εαυτό σας ή για τα πρόσωπα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια (ή γονική μέριμνα), αν υποχρεωνόμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας (πχ προκειμένου να σας παρέχουμε την ενδεδειγμένη Υπηρεσία, ή να σας προτείνουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας).
  • Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η «Golden Sun» ακολουθεί τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014(Α’ 155), τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Η επεξεργασία ΔΠΧ που σχετίζονται με την υγεία σας έχει ως σκοπό τη α) τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ με Αριθμ. 1881/29.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 2084/30-5-2020) και β) την τήρηση Βιβλίου συμβάντων – COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει την καταγραφή περιστατικών που συνδέονται με την πρόληψη ή αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος.
  • Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας, την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms), εφαρμογών τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice over IP λχ. Skype), τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες και την επιγραμμική (online) επικοινωνία μας, την προβολή του online περιεχομένου μας, την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας Δελτίο (Newsletter), ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών μας.
  • Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς μέσω της παροχής δυνατότητας στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την επιγραμμική (online) εκδήλωση ενδιαφέροντος και την κράτηση διαμονής μέσω της πλατφόρμας Booking.com. Για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, θα ζητήσουμε από εσάς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να διαχειριστούμε το αίτημά σας, όπως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση email σας, με τη συμπλήρωση επιγραμμικής (online) φόρμας επικοινωνίας μας.
  • Η παροχή σ’ εμάς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί κατά κύριο λόγο συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης σε κάποιες δε περιπτώσεις αποτελεί νομική μας υποχρέωση. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε σ’ εμάς τα Προσωπικά Δεδομένα σας που αναφέρονται ανωτέρω ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες μας.

 

 1. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων
  • Η παροχή των ξενοδοχειακών υπηρεσιών που μας ζητάτε (κράτηση, επιβεβαίωση, διαμονή, υπηρεσίες κατά τη διαμονή, διεκπεραίωση πληρωμών διαμονής και υπηρεσιών). Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η σύναψη και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών καθώς και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα ξενοδοχειακή νομοθεσία.
  • Ο υπολογισμός της χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών μας και η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.
  • Η ασφάλεια προσώπων και περιουσιακών αντικειμένων (των φιλοξενούμενών μας, των εργαζομένων μας και των εγκαταστάσεων μας), η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός των εγκαταστάσεών μας, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά της επιχείρησής μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από την επιχείρησή μας, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από την επιχείρηση αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.
  • Η επικοινωνία μας μαζί σας για την παραμονή σας στο ξενοδοχείο, προκειμένου να σας παρέχουμε χρήσιμη πληροφόρηση που θα καταστήσουν την διαμονή σας άνετη και ευχάριστη (π.χ. διαχείριση πρόσβασης στο δωμάτιο, ειδικές δράσεις και προγράμματα του ξενοδοχείου). Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του ξενοδοχείου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεών του και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση παροχής των ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ατυχήματος) η συλλογή προσωπικών σας δεδομένων και η τυχόν περαιτέρω επεξεργασία αυτών (π.χ. διαβίβασή τους σε τρίτους, όπως λ.χ. σε ιατρό ή νοσοκομείο) γίνεται για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων (δηλαδή της ζωής και της υγείας σας) είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε και χωρίς αυτήν, σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να την παράσχετε.
  • Επεξεργασία για Άλλους Σκοπούς. Η «Golden Sun» ενδέχεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση αυτή θα παράσχουμε σ’ εσάς πριν από την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.

 

 1. Διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης / Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ιστοσελίδα της «Golden Sun» περιλαμβάνει διασυνδέσεις (link) με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook και Youtube, καθώς και διασυνδέσεις με ιστοσελίδες άλλων φορέων και οργανισμών στην Ελλάδα. Στο διαδικτυακό αυτό τόπο έχουν ενσωματωθεί διασυνδέσεις (link) HTML, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύκολη πρόσβαση στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τρίτων ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της ιστοσελίδας της «Golden Sun» https://www.goldensunhotel.eu/ μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της «Golden Sun» ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων και την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους παρόχους και τους διαδικτυακούς τόπους αυτών, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις πιθανές ρυθμίσεις για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

 

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
  • Στην «Golden Sun», η προστασία του απορρήτου των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας μας και θεμελιώδη αρχή μας. Για το λόγο αυτό τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της «Golden Sun», αυστηρά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους (π.χ. προσωπικό ξενοδοχείων, τμήματα κρατήσεων, κλπ.).
  • Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζουμε σε τρίτους μόνο τα δεδομένα σας, που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό επεξεργασίας, όπως:
   • Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λειτουργούν επίσης ως “υπεύθυνοι επεξεργασίας” και ευθύνονται αυτοτελώς για τη σύννομη επεξεργασία των “προσωπικών δεδομένων”, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις αντίστοιχες δικές τους ενημερώσεις (ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι, ορκωτοί ελεγκτές, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας, στους οποίους ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων.).
   • Συνεργαζόμενους με την εταιρεία μας εξωτερικούς παρόχους, που δεσμεύονται με τήρηση απορρήτου, στους οποίους διαβιβάζουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν, το έργο που τους έχουμε αναθέσει (πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστές κλπ.).
   • Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων (Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Αστυνομία, η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Α.Α.Δ.Ε.).

 

 1. Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες
  • Καθώς πλοηγείστε σε έναν Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας.
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπό μας [link – διεύθυνση πολιτικής Ιστοσελίδας] . Σε αυτήν την Πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

 

 1. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά
  • Η «Golden Sun» δεν διαβιβάζει προσωπικά Δεδομένα των πελατών της σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  • Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση παραστεί αναγκαία η «Golden Sun» θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ότι οι όποιες μεταφορές περιορίζονται σε χώρες που αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορούμε να είμαστε βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας.

 

 1. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων
  • Τα στοιχεία που υποχρεούμαστε να συλλέγουμε από το νόμο, τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις Ειδικότερα, τα στοιχεία που επιβάλλονται από την ξενοδοχειακή νομοθεσία τηρούνται για δέκα χρόνια, ενώ τα δεδομένα τιμολόγησής σας για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αποθηκεύονται για όσο χρόνο ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.
  • Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και επιπλέον για 5 έτη μετά από τη λήξη της. Η «Golden Sun» επιφυλλάσσεται του δικαιώματος να διατηρεί τα ΔΠΧ σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της με βάση τη σύμβαση και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τέτοιων αξιώσεων.
  • Πρόσθετα στοιχεία που δεν είναι υποχρεωτικά από το νόμο ή τη σύμβαση (π.χ. προτιμήσεις σας), διατηρούνται κατ’ αρχήν για τρία (3) χρόνια από την τελευταία διαμονή σας σε ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας παρά μόνο σε περιπτώσεις υπερέχοντος έννομου συμφέροντος της «Golden Sun», όπως ενδεικτικά η συμμόρφωσή μας σε αιτήματα Δημόσιων αρχών ή η διαχείριση ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων.
  • Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) διαγράφονται αυτομάτως μετά από 15 ημέρες, εκτός αν καταγράψουν παράνομη πράξη, οπότε διατηρούνται το αργότερο μέχρι 3 μήνες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης που ρητά μας έχετε δώσει. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για τη διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανατρέξτε στις παραγράφους 12 & 13 της παρούσας.

 

 1. Ασφάλεια Πληροφοριών
  • Η «Golden Sun» έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, παρέχονται σ’ εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τη «Golden Sun» επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή .
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και η «Golden Sun» θα διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την «Golden Sun» τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εμείς υποχρεούμαστε να προβούμε στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την «Golden Sun» να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η «Golden Sun» δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή ή/και να τα διαβιβάσουμε κατευθείαν σε τρίτους, που εσείς θα μας υποδείξετε. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω «Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας»).
 • Ανάκληση Συγκατάθεσης: Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ (GDPR) και κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα σας, ως υποκειμένου των δεδομένων, είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η «Golden Sun» μπορεί είτε :

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

 • Η «Golden Sun» δεν υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 • Η «Golden Sun» θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
  • Η «Golden Sun» σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Κάθε αίτημα, ερώτημα ή παράπονο αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη «Golden Sun» στην παρακάτω διεύθυνση:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ Ε.Π.Ε. «Ξενοδοχείο Golden Sun»

οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Νέα Μεσάγκαλα,

Κάτω Όλυμπος, Λάρισα, τκ.  40007,

Τηλ: 6944292214 / 2495097681 / 2495097255

Fax: 2495097220

email: info@goldensunhotel.eu

 • Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος σας, θα απαντήσουμε σε αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

 

 1. Δικαίωμα Καταγγελίας
  • Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr)

 

 1. Ενημέρωση
  • Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας https://www.goldensunhotel.eu/
  • Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας και στους χώρους υποδοχής του κοινού.